schollebos

Privacy beleid

Privacyverklaring Stichting Max Capelle

Versie 20 maart 2020

 

1.Inleiding
Stichting MAX Capelle verzorgt een dienst waarmee Capellenaren die geen korte afstanden kunnen lopen door Capelle aan den IJssel vervoerd worden. Dit wordt gedaan in elektrische invalidenvoertuigen die gereden worden door vrijwilligers. Stichting MAX Capelle behandelt de persoonlijke gegevens van haar cliënten en relaties zorgvuldig.

Wanneer u zich aanmeldt voor een MAX Capelle dienst vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij mogelijk beschikken. Stichting MAX Capelle houdt zich in alle gevallen aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 1.1 Opbouw privacyverklaring
Stichting MAX Capelle is als organisatie verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens. In de onderstaande paragrafen beschrijven we welke persoonsgegevens we verwerken en voor welke doelen we dit doen. We geven tevens aan hoe we deze gegevens beveiligen en bewaren. Hier kunt u lezen welke rechten u als klant heeft en hoe u een klacht kunt indienen en hoe u contact kunt opnemen met Stichting MAX Capelle..

1.2 Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot een persoon. Voorbeelden hiervan zijn uw naam, adres, telefoonnummer en bankrekeningnummer.

1.3 Gegevens verkregen van anderen?
Stichting MAX Capelle ontvangt soms uw gegevens van een derde partij. Bijvoorbeeld wijkzorgpartij zoals wijkverpleging of maatschappelijk werk.

2.Welke persoonsgegevens gebruiken wij voor onze diensten en producten?
Persoonsgegevens kunnen voor het gemak worden onderverdeeld in categorieën. Wij gebruiken de volgende categorieën persoonsgegevens van u:

2.1 (categorie 1) Naam en contactgegevens:
Dit zijn uw voor- en achternaam, adres, geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer.

2.2 (categorie 2) Betaalgegevens:
Dit is uw bankrekeningnummer en de tenaamstelling. Dit geldt enkel voor sponsoren en donateurs.

2.3 (categorie 5) Gezondheidsgegevens:
Dit zijn gegevens over bijvoorbeeld een specifieke handicap die een specifieke begeleiding door onze chauffeurs noodzakelijk maakt.

2.4 (categorie 6) Locatiegegevens:
Dit zijn gegevens over uw locatie, bijvoorbeeld dat u elke week naar een specifieke locatie gaat.

3.Voor welke doelen gebruiken we uw gegevens?
Wij gebruiken de genoemde persoonsgegevens voor verschillende doelen.

Cliënten

We schrijven u in in ons systeem zodat we de rit kunnen boeken en u kunnen bereiken bij calamiteiten. Verder gebruiken wij uw gegevens om u op de hoogte te houden van de ontwikkelingen binnen de Stichting en u te benaderen bij sociale activiteiten die wij organiseren. Ook kan het voorkomen dat er een juridisch geschil ontstaat waarbij we persoonsgegevens moeten verwerken.

Vrienden van

Wij registreren u als Vriend van. Als Vriend van ontvangt u een factuur en een contract dat voldoet aan de eisen van de Belastingdienst. Door middel van een nieuwsbrief houden we u op de hoogte van de diverse ontwikkelingen binnen de Stichting.  Ook kan het voorkomen dat er een juridisch geschil ontstaat waarbij we persoonsgegevens moeten verwerken.

Sponsoren

Wij registreren u als Partner van. Hiervoor moeten wij u een factuur sturen en een contract opmaken.

4.Op basis van welke grondslagen gebruiken we uw gegevens?
Stichting MAX Capelle verwerkt alleen persoonsgegevens op basis van één van de zes wettelijke grondslagen. De grondslag is de basis die nodig is om persoonsgegevens te verwerken. Denk bijvoorbeeld aan de grondslag ‘overeenkomst’ die we gebruiken wanneer u een rit boekt. Een ander voorbeeld is de grondslag ‘toestemming’ die we gebruiken voor onze nieuwsbrief.

5.Delen we de gegevens met andere partijen?
Stichting MAX Capelle deelt persoonsgegevens met organisaties die zijn ingeschakeld bij de uitvoering van de overeenkomst. Denk bijvoorbeeld aan de opdrachtgevers die we hebben.
Stichting MAX Capelle zorgt ervoor dat de gegevensuitwisseling met derden binnen de wettelijke kaders valt. Dit houdt onder andere in dat we afspraken maken met de derde partijen om te zorgen dat zij passende organisatorische en technische maatregelen nemen om klanten te kunnen verzekeren dat de privacy gewaarborgd is. Wij zullen nooit persoonsgegevens uitwisselen indien dit niet is toegestaan. Wij vinden het belangrijk om hier transparant over te zijn, zodat u vertrouwen in ons hebt.

6.Hoe beveiligen we uw gegevens?
Omdat de beveiliging van persoonsgegevens erg belangrijk is, heeft Stichting MAX Capelle een strikt beleid als het hier om gaat. Wij hanteren verschillende technische en organisatorische maatregelen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens niet misbruikt kunnen worden of op een andere manier in handen van de verkeerde persoon terecht komen. Dit gebeurt o.a. door wachtwoordbeveiliging. Verder trainen wij onze medewerkers op het gebied van privacy bewustzijn. Ook heeft iedere vrijwilliger bij zijn/haar aanstelling een geheimhoudingsverklaring getekend.

7.Hoe lang bewaren we uw gegevens?
De persoonsgegevens die wij van u verwerken bewaren we zolang dit noodzakelijk is voor de te leveren dienst. Soms is hiervoor een wettelijke bewaartermijn voorgeschreven, zoals de administratie voor de Belastingdienst. Indien er geen wettelijke bewaartermijn is, hanteren wij een zelf gedefinieerde bewaartermijn. Wij zorgen ervoor dat we persoonsgegevens niet langer bewaren dan dat nodig is.

8.Welke rechten hebt u op basis van de verwerking van persoonsgegevens?
Stichting MAX Capelle vindt het belangrijk dat de klant de rechten op basis van de wet goed kan uitoefenen. Daarom is het heel makkelijk om via onder andere de website contact op te nemen met ons. Onder het kopje ‘contact’ kunt u het webformulier invullen zodat wij u verder kunnen helpen. Ook kunt u hiervoor contact opnemen met ons via het e-mailadres info@maxcapelle.nl of het telefoonnummer 06 53383374.

U kunt gebruik maken van de volgende rechten:

Het recht van inzage: u hebt het recht om inzage te krijgen in welke persoonsgegevens wij van u verwerken;

Het recht van correctie: indien de persoonsgegevens die wij van u verwerken niet juist zijn, hebt u het recht om deze aan te laten passen;

Het recht van verwijdering: indien wij uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben voor het de belastingdienst;

Het recht van beperking: gedurende de periode dat we bezig zijn om te bepalen of uw gegevens gerectificeerd moeten worden, het bepalen van de onrechtmatigheid van gegevensverwerking, het bepalen of gegevens verwijderd moeten worden of u bezwaar hebt ingediend tegen de verwerking, hebt u het recht om de beperking van de verwerking aan te vragen;

Het recht van dataportabiliteit: op uw verzoek moeten wij alle persoonsgegevens die wij van u hebben overdragen naar u of een andere organisatie naar uw keuze. U kunt alleen van dit recht gebruik maken indien de gegevens worden verwerkt op grond van toestemming of overeenkomst;

Het recht van bezwaar: indien wij gegevens verwerken op grond van gerechtvaardigd belang of algemeen belang, is het mogelijk bezwaar te maken waarna een belangenafweging zal volgen. In het geval van direct marketing hebt u altijd het recht van bezwaar.

9.Cookies
Stichting MAX Capelle maakt geen gebruik van cookies waarvoor toestemming vereist is. De website maakt gebruik van functionele cookies om de website te optimaliseren. Deze type cookies maken een dusdanig beperkte inbreuk op de privacy, dat de privacywetgeving niet van toepassing is

10.Klacht indienen bij de bevoegde autoriteit: Autoriteit Persoonsgegevens
Stichting MAX Capelle vindt het belangrijk om tevreden klanten te hebben. Ook al doen wij er alles aan om dit na te streven, kan het voorkomen dat u als klant niet tevreden bent. Het is mogelijk om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, indien het gaat om de bescherming van persoonsgegevens. Dit kan via onderstaande link.

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

11.Wijziging van de privacyverklaring
Aangezien we onze dienstverlening en website steeds willen verbeteren kan het zijn dat de privacyverklaring af en toe wordt aangepast. Wij publiceren de aangepaste versies gedateerd op de website.

12.Hoe kunt u contact met ons opnemen?
Mocht u nog vragen hebben, een klacht hebben of een opmerking hebben, dan kunt u contact opnemen met ons via het e-mailadres info@maxcapelle.nl of het tel. nr 06 53383374.